Trang chủ » Abnormal Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Abnormal, Từ Abnormal Là Gì
articlewriting1

Abnormal Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Abnormal, Từ Abnormal Là Gì

abnormalities .

Bạn đang xem:

Theo Hiệp hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ, hầu hết các trường hợp vô sinh ( 85% tới 90% ), sẽ được điều trị bằng các liệu pháp thông thường, chẳng hạn như điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật sửa chữa những bất thường của hệ sinh sản .
Low birth rates and abnormally high death rates caused Russia”s population to decline at a 0.5% annual rate, or about 750,000 to 800,000 people per year from the mid-1990s to the mid-2000s.
Tỷ lệ sinh thấp và tỷ lệ tử vong cao bất thường khiến dân số Nga giảm với tỷ lệ 0,5% hàng năm, tương đương khoảng 750.000 đến 800.000 người mỗi năm từ giữa những năm 1990 đến giữa những năm 2000.
A program called Brain Electrical Activietradeportal.vnty Mapping then triangulates the source of that abnormality in the brain.
Một chương trình mang tên Lập Bản Đồ Điện Não Đồ sau đó lập lưới tam giác nguồn của điểm bất thường trong não.
Flee completely from aimless conversation, from hanging out, from abnormal interest in sex, from just sitting around and being bored, and from complaining about not being understood by your parents.
Hãy dứt khoát tránh những cuộc chuyện trò không có mục đích, la cà, ham muốn tình dục bất thường, ăn không ngồi rồi và thấy nhàm chán, và phàn nàn là cha mẹ không hiểu mình.
Treatment with folinic acid can in some cases allevietradeportal.vnate the associated symptoms and partially correct associated brain abnormalities, especially if started early in the course of illness.
Điều trị bằng folinic acid trong một số trường hợp có thể làm giảm bớt các triệu chứng liên quan và điều chỉnh một phần bất thường não liên quan, đặc biệt là nếu bắt đầu sớm trong quá trình bệnh.
OI is a genetic disorder usually resulting from abnormalities of the genes, which control the production of a protein called collagen .
Bệnh xương thuỷ tinh là bệnh di truyền thường do gien dị thường gây ra, gien này kiểm soát vietradeportal.vnệc tạo prô – tê-in được gọi là cô – la-gien .
The students were asked to fill out questionnaires that assessed whether they had attention-deficit hyperactivietradeportal.vnty disorder ( ADHD ), depression, social phobia or abnormal feelings of hostility .

Xem thêm:

Học sinh được yêu cầu điền vào bảng câu hỏi đánh giá xem chúng có bị rối loạn khả năng tập trung ( ADHD ), trầm cảm, chứng sợ xã hội hoặc thái độ chống đối không bình thường .
The Toyota Production System is known for kaizen, where all line personnel are expected to stop their movietradeportal.vnng production line in case of any abnormality and, along with their supervietradeportal.vnsor, suggest an improvement to resolve the abnormality which may initiate a kaizen.
Hệ thống Sản xuất Toyota được biết đến nhờ vietradeportal.vnệc sử dụng kaizen, tại đây, các công nhân trong dây chuyền sản xuất được phép tạm dừng dây chuyền sản xuất của họ trong trường hợp có bất kỳ sự bất thường nào xảy ra và cùng với người giám sát của mình, họ được đề xuất cải tiến để giải quyết sự bất thường, điều này có nghĩa là họ đã bắt đầu một kaizen.
As a result, the malignant cells experience an abnormal response to apoptosis induction: Cycle-regulating genes (such as p53, ras or c-myc) are mutated or inactivated in diseased cells, and further genes (such as bcl-2) also modify their expression in tumors.
Kết quả là các tế bào ác tính thể hiện sự phản hồi bất bình thường đối với các kích thích chết rụng: các gien điều tiết chu kỳ tế bào (p53, ras, c-myc) bị đột biến hay bất hoạt trong các tế bào ung thư và các gien khác (bcl-2,…) cũng có biểu hiện bị thay đổi trong các khối u.
There are a number of rare cases of diabetes that arise due to an abnormality in a single gene (known as monogenic forms of diabetes or “other specific types of diabetes”).
Có một số trường hợp hiếm của tiểu đường phát sinh do một bất thường trong một gene duy nhất (được gọi là dạng đơn gene (monogenic) của tiểu đường hoặc “các loại bệnh tiểu đường cụ thể khác”).
Những người thích bạn cùng giới… bị gán cho rằng họ bất thường, nhưng người ta vốn được sinh ra như thế.
Enlargement of the right descending pulmonary artery can indirectly reflect changes of pulmonary hypertension, with a size greater than 16 mm abnormal in men and 15 mm in women.
Tăng kích thước của động mạch phổi xuống phải có thể phản ánh giản tiếp tình trạng tăng áp động mạch phổi, với tăng trên 16mm ở nam và trên 15mm ở nữ.
The results of these tests can tell moms whether their babies are at risk for neural tube defects such as spina bifida or chromosomal abnormalities such as Down syndrome .
Kết quả của những xét nghiệm này có thể cho mẹ biết con mình có nguy cơ bị khuyết tật ống thần kinh phôi như tật nứt đốt sống hoặc dị dạng nhiễm sắc thể như là hội chứng Down hay không .

Xem thêm:

(Exodus 21:22, 23; Psalm 139:13-16) Clinical examination had suggested that her baby might be abnormal.

According to the ASRM, most infertility cases ( 85 to 90 percent ) are treated with conventional therapies, such as drug treatment or surgical repair of reproductiveBạn đang xem: Abnormal là gì Theo Hiệp hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ, hầu hết các trường hợp vô sinh ( 85% tới 90% ), sẽ được điều trị bằng các liệu pháp thông thường, chẳng hạn như điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật sửa chữa nhữngcủa hệ sinh sản .Low birth rates andhigh death rates caused Russia”s population to decline at a 0.5% annual rate, or about 750,000 to 800,000 people per year from the mid-1990s to the mid-2000s.Tỷ lệ sinh thấp và tỷ lệ tử vong caokhiến dân số Nga giảm với tỷ lệ 0,5% hàng năm, tương đương khoảng 750.000 đến 800.000 người mỗi năm từ giữa những năm 1990 đến giữa những năm 2000.A program called Brain Electrical Activietradeportal.vnty Mapping then triangulates the source of thatin the brain.Một chương trình mang tên Lập Bản Đồ Điện Não Đồ sau đó lập lưới tam giác nguồn của điểmtrong não.Flee completely from aimless conversation, from hanging out, frominterest in sex, from just sitting around and being bored, and from complaining about not being understood by your parents.Hãy dứt khoát tránh những cuộc chuyện trò không có mục đích, la cà, ham muốn tình dục, ăn không ngồi rồi và thấy nhàm chán, và phàn nàn là cha mẹ không hiểu mình.Treatment with folinic acid can in some cases allevietradeportal.vnate the associated symptoms and partially correct associated brain, especially if started early in the course of illness.Điều trị bằng folinic acid trong một số trường hợp có thể làm giảm bớt các triệu chứng liên quan và điều chỉnh một phầnnão liên quan, đặc biệt là nếu bắt đầu sớm trong quá trình bệnh.OI is a genetic disorder usually resulting fromof the genes, which control the production of a protein called collagen .Bệnh xương thuỷ tinh là bệnh di truyền thường do gienthường gây ra, gien này kiểm soát vietradeportal.vnệc tạo prô – tê-in được gọi là cô – la-gien .The students were asked to fill out questionnaires that assessed whether they had attention-deficit hyperactivietradeportal.vnty disorder ( ADHD ), depression, social phobia orfeelings of hostility .Xem thêm: Có Phải Vtv Mua Bản Quyền World Cup 2018 Bằng Mọi Giá? Euro 2020: Tại Sao Vtv Mua Bản Quyền Sớm Học sinh được yêu cầu điền vào bảng câu hỏi đánh giá xem chúng có bị rối loạn khả năng tập trung ( ADHD ), trầm cảm, chứng sợ xã hội hoặc thái độ chống đốiThe Toyota Production System is known for kaizen, where all line personnel are expected to stop their movietradeportal.vnng production line in case of anyand, along with their supervietradeportal.vnsor, suggest an improvement to resolve thewhich may initiate a kaizen.Hệ thống Sản xuất Toyota được biết đến nhờ vietradeportal.vnệc sử dụng kaizen, tại đây, các công nhân trong dây chuyền sản xuất được phép tạm dừng dây chuyền sản xuất của họ trong trường hợp cókỳbấtnào xảy ra và cùng với người giám sát của mình, họ được đề xuất cải tiến để giải quyết sự, điều này có nghĩa là họ đã bắt đầu một kaizen.As a result, the malignant cells experience anresponse to apoptosis induction: Cycle-regulating genes (such as p53, ras or c-myc) are mutated or inactivated in diseased cells, and further genes (such as bcl-2) also modify their expression in tumors.Kết quả là các tế bào ác tính thể hiện sự phản hồibìnhđối với các kích thích chết rụng: các gien điều tiết chu kỳ tế bào (p53, ras, c-myc) bị đột biến hay bất hoạt trong các tế bào ung thư và các gien khác (bcl-2,…) cũng có biểu hiện bị thay đổi trong các khối u.There are a number of rare cases of diabetes that arise due to anin a single gene (known as monogenic forms of diabetes or “other specific types of diabetes”).Có một số trường hợp hiếm của tiểu đường phát sinh do mộttrong một gene duy nhất (được gọi là dạng đơn gene (monogenic) của tiểu đường hoặc “các loại bệnh tiểu đường cụ thể khác”).Những người thích bạn cùng giới… bị gán cho rằng họ, nhưng người ta vốn được sinh ra như thế.Enlargement of the right descending pulmonary artery can indirectly reflect changes of pulmonary hypertension, with a size greater than 16 mmin men and 15 mm in women.Tăng kích thước của động mạch phổi xuống phải có thể phản ánh giản tiếp tình trạng tăng áp động mạch phổi, với tăng trênở nam và trên 15mm ở nữ.The results of these tests can tell moms whether their babies are at risk for neural tube defects such as spina bifida or chromosomalsuch as Down syndrome .Kết quả của những xét nghiệm này có thể cho mẹ biết con mình có nguy cơ bị khuyết tật ống thần kinh phôi như tật nứt đốt sống hoặcdạng nhiễm sắc thể như là hội chứng Down hay không .Xem thêm: Bidv Là Ngân Hàng Bidv Là Gì ? Cung Cấp Dịch Vụ Nào? Có Uy Tín Không? (Exodus 21:22, 23; Psalm 139:13-16) Clinical examination had suggested that her baby might be

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *