Trang chủ » Kim loại thuộc nhóm IIA không tác dụng với nước ngay cả ở nhiệt độ cao là  A. Be.  B. Mg.  C. Ca.  D. Ba.
articlewriting1 2

Kim loại thuộc nhóm IIA không tác dụng với nước ngay cả ở nhiệt độ cao là  A. Be.  B. Mg.  C. Ca.  D. Ba.

Câu một : Lắp đặt phun sương
loại làm sao rã đc vào nước ở ngay nhiệt độ xoàng & phóng thích hơi hiđro ? A. Zn B. Na C. Mg D. CuCâu 2 : Nhóm kim loại như thế nào hoàn toàn có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ tầm thường : A. Cu, Ca, K, Ba B. Zn, Li, Na, Cu C. Ca, Mg, Li, Zn D. K, Na, Ca, BaCâu tam : Trong những kim loại sau, kim loại như thế nào hoạt động giải trí to gan hàng đầu : A. Cu B. Al C. Pb D. BaCâu bốn : Dãy những kim loại như thế nào sau trên đây đc bố trí đúng chuẩn đi theo chiều hoạt động hóa học cải thiện dần dần ? A. K, Mg, Cu, Al, Zn B. Cu, K, Mg, Al, Zn C. Cu, Zn, Al, Mg, K D. Mg, Cu, K, Al, Z. ..Câu một : Kim loại như thế nào rã đc vào nước ở ngay nhiệt độ xoàng xĩnh & phóng thích hơi hiđro ?A. Zn B. Na C. Mg D. Cu

Câu 2 : Nhóm kim loại làm sao hoàn toàn có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ xoàng xĩnh :A. Cu, Ca, K, Ba B. Zn, Li, Na, Cu C. Ca, Mg, Li, Zn D. K, Na, Ca, BaCâu ba : Trong những kim loại sau, kim loại như thế nào hoạt động giải trí khỏe mạnh hàng đầu :A. Cu B. Al C. Pb D. BaCâu bốn : Dãy những kim loại làm sao sau phía trên đc bố trí đúng chuẩn đi theo chiều hoạt động hóa học cải thiện dần dần ?A. K, Mg, Cu, Al, Zn B. Cu, K, Mg, Al, Zn C. Cu, Zn, Al, Mg, K D. Mg, Cu, K, Al, Zn Câu 5 : Sắp xếp những kim loại sau đi theo chiều hoạt động hóa học hạn chế dần dần :A. Ag, K, sắt, Zn, Cu, Al .B. Al, K, sắt, Cu, Zn, Ag .C. K, sắt, Zn, Cu, Al, Ag .D. K, Al, Zn, sắt, Cu, Ag .Câu 6 : Dãy kim loại như thế nào sau trên đây đc bố trí đi theo tính hoạt động hóa học hạn chế dần dần ?A. K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, sắt, Sn, Pb, Ag, Au .B. K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, sắt, Sn, Pb, Au, Ag .C. K, Na, Ca, Al, Mg, Zn, sắt, Sn, Pb, Au, Ag .D. K, Na, Ca, Mg, Al, sắt, Zn, Sn, Pb, Ag, Au .Câu 7 : Cho những kim loại : sắt, Cu, Zn, Na, Ag, Sn, Pb, Al. Dãy kim loại làm sao sau trên đây đc bố trí đi theo chiều tính kim loại cải thiện dần dần ?A. Na ; Al ; Zn ; sắt ; Sn ; Pb ; Cu ; Ag .B. Al ; Na ; Zn ; sắt ; Pb ; Sn ; Al ; Na .C. Ag ; Cu ; Pb ; Sn ; sắt ; Zn ; Al ; Na .D. Ag ; Cu ; Sn ; Pb ; sắt ; Zn ; Al ; Na .Câu tám : Dãy kim loại không phản động lại với hỗn hợp HCl & H2SO4 loãng ?A. Zn ; sắt ; Al B. Cu ; Zn ; Mg C. Cu ; Ag ; Hg D. Ba ; Au ; PtCâu 9 : Cho kim loại X tác dụng với hỗn hợp H2SO4 xây cất ra chất khí. X là kim loại làm sao ?A. sắt B. Cu C. Ag D. Cả A, B, C chuẩnCâu 10 : Cho những người thương sau, đồng nghiệp như thế nào xảy ra phản động lại :A. Cu + ZnCl2 B. Zn + CuCl2 C. Ca + ZnCl2 D. Zn + ZnCl2Câu 11 : Nhóm kim loại như thế nào hoàn toàn có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ xoàng xĩnh :A. Cu, Ca, K, Ba B. Zn, Li, Na, Cu C. Ca, Mg, Li, Zn D. K, Na, Ca, BaCâu 12 : Caùc nhoùm kim loaïi naøo sau ñaây phaûn öùng vôùi HCl sanh ra hơi H2 :A. sắt, Cu, K, Ag, Al, BaB. Cu, sắt, Zn, Al, Mg, KC. Mg, K, sắt, Al, NaD. Zn, Cu, K, Mg, Ag, Al, BaCâu 13 : Axit H2SO4 loãng phản động lại với tổng thể những hóa học vào hàng hóa học làm sao sau trên đây ?A. FeCl3, MgO, Cu, Ca ( OH ) 2B. NaOH, CuO, Ag, ZnC. Mg ( OH ) 2, CaO, K2SO3, NaClD. Al, Al2O3, sắt ( OH ) 2, BaCl2Câu 14 : Các nhóm kim loại như thế nào mang đến bên dưới phía trên thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo toàn bộ những kim loại hồ hết tác dụng với dd axit HCl :A. sắt, Al, Ag, Zn, MgB. Al, sắt, Au, Mg, ZnC. sắt, Al, Ni, Zn, MgD. Zn, Mg, Cu, Al, AgCâu 15 : Các nhóm kim loại như thế nào mang lại bên dưới phía trên thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo tổng thể những kim loại đa số tác dụng với hỗn hợp axit H2SO4 loãng :A. sắt, Al, Ag, Zn, MgB. Al, sắt, Au, Mg, ZnC. sắt, Al, Ni, Zn, MgD. Cả 2 nhóm A & C phần đa phản động lạiCâu 16 : Hãy lưu ý đến những những cặp hóa học sau trên đây, người thân hóa học làm sao sở hữu phản động lại ? Không với phản động lại ?A. Al & hơi CloB. Al & HNO3 đặc nguộiC. sắt & H2SO4 đặc nguộiD. sắt & hỗn hợp Cu ( NO3 ) 2Câu 17 : Nhôm & Fe không phản động lại với :A. Dung dịch cha z ơ .B, Dung dịch HCl .C. HNO3 & H2SO4 đặc, nguội .D. HNO3 đặc, ấm .Câu 18 : Cho những hậu phi sau, nam nữ như thế nào xảy ra phản động lại :A. Cu + HClB. Al + H2SO4 ñaëc nguoäiC. Al + ZnCl2D. sắt + H2SO4 ñaëc nguoäiCâu 19 : Kim loại nhôm không phản động lại với hỗn hợp :A. AlCl3B. Cu ( NO3 ) 2c. AgNO3D. FeCl2Câu trăng tròn : Muối Fe ( III ) đc gây ra thành lúc đến Fe tác dụng với :A. khí Cl2 ( to cao ) B. H2SO4 loãng C. CuSO4 D. HClCâu 21 : Phản ứng hóa chất như thế nào bên dưới trên đây không xảy ra ?A. Mg + HCl  B. Pb + CuSO4  C. K + H2O  D. Ag & Al ( NO3 ) tam 

Câu 22 : Kim loại Al tác dụng đc với hỗn hợp : A. Mg ( NO3 ) 2 B. Ca ( NO3 ) 2 C. KNO3 D. Cu ( NO3 ) 2 Câu 23 : Dãy kim loại tác dụng đc với hỗn hợp Cu ( NO3 ) 2 phát hành thành Cu kim loại : A. Al, Zn, sắt B. Zn, Pb, Au C. Mg, sắt, Ag D. Na, Mg, Al Câu 24 : Cho những kim loại : Ni, sắt, Cu, Zn. Số kim loại tác dụng đc với hỗn hợp Pb ( NO3 ) 2 là : A. một B. 2 C. ba D. bốn Câu 25 : Hợp chất MgSO4 sở hữu thương hiệu Call chuẩn là : A. Magie sunfit B. Magie sunfat C. Magie sunfurơ D. Magie sunfua Câu 26 : Hiện tượng gì xảy ra lúc đến 1 thanh đồng trong hỗn hợp H2SO4 loãng ? A. Thanh đồng rã, hơi không màu sắc bay ra. B. Thanh đồng rã, dung dịch chuyển màu sắc xanh lam. C. Không với hiện tượng kỳ lạ gì. D. Xuất hiện kết tủa Trắng. Câu 27 : Cho đinh Fe sạch sẽ trong ống thử cất hỗn hợp CuSO4. Hiện tượng chú ý đc là : A. Có hơi thoát lên, kiến thiết kết của đỏ gạch ốp. B. Đinh Fe bị mòn, với kết tủa đỏ gạch men dính bên trên đinh Fe. C. Màu blue nhạt dần dần, đinh Fe mòn, sở hữu kết tủa đỏ gạch men. D. Không mang hiện tượng kỳ lạ gì. Câu 28 : Ngâm 1 lá Fe ( sẽ dược làm cho sạch sẽ ) trong hỗn hợp CuSO4. Câu vấn đáp chuẩn là : A. Màu blue nhạt dần dần. B. Có kim loại màu sắc đỏ gạch men dính bên trên lá Fe. C. Lá Fe bị rã ra. D. Kết hợp A, B, C. Câu 29 : Cho 6,5 gam kim loại kẽm trong hỗn hợp HCl dư. Khối lượng muối bột thu đc là : A. 13,6 gam B. 1,36 gam C. 20,4 gam D. 27,2 gam Câu 30 : Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đầy đủ với dd axit sunfuric. Thể tích hơi hiđro thu đc ( ở đktc ) A. 44,8 lít B. 4,48 lít C. 2,24 lít D. 22,4 lít Câu 31 : Hòa chảy 16,2 gam nhôm trong hỗn hợp H2SO4 dư. Khối lượng muối hạt khản thu đc là : A. 102,6 gam B. 150 gam C. 145 gam D. 130,5 gam Câu 32 : Trung hòa 200 ml dd H2SO4 1M bởi hỗn hợp NaOH trăng tròn %. Khối lượng hỗn hợp NaOH nên dùng là : A. 100 gam B. 80 gam C. 90 gam D. 150 gam Câu 33 : Cho 26 gam FeCl3 tác dụng với hỗn hợp NaOH 10 %. Khối lượng hỗn hợp NaOH lấy sài là : A. 192 gam B. 19,2 gam C. 30,2 gam D. trăng tròn gam Câu 34 : Cho 26 gam kẽm phản động lại vừa đầy đủ với 200 gam hỗn hợp H2SO4. Nồng độ phầm trăm của H2SO4 lấy sử dụng là : A. 19,6 % B. 15 % C. trăng tròn % D. 25,6 % Câu 35 : Hòa rã 14 gam Fe trong 100 gam dd HCl vừa đầy đủ. Nồng độ Tỷ Lệ của hỗn hợp HCl sẽ sài là : A. 7,5 % B. tám % C. 18,25 % D. 10 %

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *