Trang chủ » Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
articlewriting1 2

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

4/27/2021 6 : 51 : 31 AM

Xây dựng https://seazen.vn/ trận quốc phòng toàn dân là một nội dung trọng tâm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trực tiếp nâng cao sức mạnh quốc phòng của đất nước đáp ứng yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; là vấn đề lớn cần được quan tâm nghiên cứu.

Theo Luật Quốc phòng năm 2018, thế trận quốc phòng toàn dân là câu hỏi tổ chức triển khai, tiến hành sắp xếp đội quân, sức mạnh quốc phòng bên trên hàng loạt chủ quyền lãnh thổ đi theo chiến lược nhất thống quan điểm, tương thích sở hữu kế hoạch bảo đảm Tổ quốc nhằm ngăn chặn, ứng phó thành công mang mỗi thủ đoạn & hoạt động giải trí chống phá của những quyền năng cừu địch, sẵn sàng chuẩn bị đưa quốc gia trường đoản cú thời bình thanh lịch thời chiến .

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là 1 content trung tâm vào thiết kế xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trách nhiệm trọng điểm, tiếp tục của cả mạng lưới hệ thống chính trị, toàn quân & toàn dân. Nhận thức rõ ràng yếu tố ấy, các năm đi qua, trách nhiệm chẳng thể nào sẽ đc Đảng, Nhà nước, những ban, cỗ, ngành Trung ương, bản địa, đơn vị chức năng tập trung chuyên sâu chỉ huy, chỉ huy ngặt nghèo, triển khai trang nghiêm, đạt đc hiệu quả tích cực và lành mạnh. Cùng với tăng tốc thiết kế xây dựng năng lực, thế trận quốc phòng toàn dân đc gia tăng, kiến thiết xây dựng càng ngày càng vững chãi, đặc biệt là bên trên những địa phận kế hoạch, biên thuỳ, đại dương, hòn đảo & kết nối ngặt nghèo mang thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. Trong đấy, Việc kiến thiết xây dựng Khu Vực phòng vệ đi theo Nghị quyết lượng 28 – NQ / trung ương của Bộ Chính trị ( khóa X ), Chỉ thị lượng 07 – CT / trung ương của Ban Bí thư ( khóa XI ), Nghị định khoản 152 / 2007 / NĐ-CP & Nghị định lượng 02/2016 / NĐ-CP của nhà nước đi trong chiều sâu ; thế trận quân sự chiến lược đc tăng tốc 1 bước. Thực hiện tích hợp tăng trưởng kinh tế tài chính sở hữu quốc phòng, an ninh, đối ngoại bảo vệ ngặt nghèo, hiệu suất cao, desgin thế & lực thế hệ mang đến thế trận quốc phòng toàn dân sống mỗi bản địa, Quanh Vùng & bên trên khoanh vùng phạm vi cả lớp nước, dựng nên thế trận bảo đảm Tổ quốc trường đoản cú mau mau, tự xa .
Tuy nhiên, vì phổ biến nguyên do, cả khinh suất & một cách khách quan, bài toán kiến thiết xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vẫn còn thể hiện một số ít có hạn khăng khăng. Việc thiết chế hóa chính sách, quyết nghị của Đảng về kiến thiết xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vẫn khoan thai, với nghành vẫn còn chưa ổn. Content, giải pháp thực thi của 1 số ít cỗ, ngành, bản địa vẫn trung bình ; sự kết hợp triển khai không nhất thống quan điểm, đồng điệu. Việc tích hợp tăng trưởng kinh tế tài chính có gia tăng, tăng cường quốc phòng, an ninh, tiến hành sắp xếp đội quân, sức mạnh quốc phòng không đồng điệu, mang khi, với địa điểm vẫn còn kẽ hở, khuyết điểm. Nguồn lực góp vốn đầu tư đến thiết kế xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, khoanh vùng phòng vệ của 1 số ít bản địa vẫn tốt ; “ thế trận lòng dân ” sống một số ít địa phận không sự thật vững chãi, v.v.
Trong thời điểm này, trách nhiệm bảo đảm Tổ quốc diễn ra vào toàn cảnh hội nhập nước ngoài sâu rộng ; những thử thách an ninh truyền thống cuội nguồn & phi truyền thống cuội nguồn ngày càng tăng, càng ngày càng nóng bức, … đặt ra nhu yếu tăng cao & đứng trước cả thời cơ thuận tiện, khó khăn vất vả, thử thách xen kẽ. Tình hình đấy, yên cầu nên tăng tốc hơn thế nữa bài toán thiết kế xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vào thực trạng thế hệ. Để giải quyết và khắc phục các có hạn & triển khai sở hữu hiệu suất cao chính sách kế hoạch của Đảng về yếu tố nào, bắt buộc chỉ huy, chỉ huy, tiến hành thực thi có lợi 1 số ít phương án hầu hết sau :

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và toàn dân trong thực hiện. Theo đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho toàn dân, trước hết là cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân. Chú trọng làm rõ sự cần thiết, khách quan, nội dung cơ bản về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; những khó khăn, thách thức, yêu cầu mới đặt ra và đẩy mạnh tuyên truyền kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện của các địa phương. Để đạt hiệu quả cao, cần vận dụng đa dạng hình thức, biện pháp tuyên truyền; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; phát huy hơn nữa hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; chú trọng địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, v.v. Quá trình thực hiện, gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống; phát hiện, đấu tranh với tư tưởng, nhận thức lệch lạc, biểu hiện hình thức, trông chờ ỷ lại.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Đây là nguyên tắc, vấn đề quan trọng hàng đầu, đảm bảo cho việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân tiến hành đúng hướng, đạt mục tiêu đề ra. Thực hiện nội dung này, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa chủ trương chiến lược của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ bằng nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, đề án với lộ trình, biện pháp đồng bộ, khả thi. Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, thể chế hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết về quốc phòng của các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở. Bổ sung, hoàn thiện chức năng, mối quan hệ công tác, tăng cường vai trò lãnh đạo của Quân ủy Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; hoàn thiện và vận hành tốt cơ chế phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo giữa đảng ủy, bộ tư lệnh các quân khu với các tỉnh (thành) ủy, ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trên địa bàn trong lĩnh vực quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Tiếp tục đổi mới phương thức, cơ chế, kiện toàn cơ cấu, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy quân sự địa phương trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ.

Cùng có đấy, triển khai thanh tra rà soát, bổ trợ hoàn thành xong mạng lưới hệ thống pháp lý, chính sách, chủ trương tương quan tới thiết kế xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ; quy định phối kết hợp thân Bộ Quốc phòng mang những ban, cỗ, ngành vào quản trị Chính phủ về quốc phòng. Quy định rõ ràng nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của loài người đứng đầu sống những cung cấp, ngành, bản địa vào thực thi trách nhiệm quốc phòng, thiết kế xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, tương thích mang sự tăng trưởng của thực tế .

Ba là, triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. Nội hàm của thế trận quốc phòng toàn dân rất rộng, nhưng cốt lõi là “thế trận lòng dân”, đặc trưng là thế trận khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, thế trận phòng thủ quân khu. Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, yêu cầu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân phải vững chắc ở tất cả các cấp, các địa bàn, cả trong nội địa, biên giới, biển, đảo và trên các môi trường (bộ, không, biển, không gian mạng), sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng thời bình và chuyển hóa thành thế trận chiến tranh nhân dân khi đất nước có chiến tranh. Từ kinh nghiệm, kết quả đạt được và yêu cầu đặt ra, thời gian tới, cùng với xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh, cần rà soát, làm tốt việc phân vùng chiến lược về quốc phòng, an ninh, quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất gắn với quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng, quy hoạch thế trận quân sự các khu vực phòng thủ. Đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, nhất là điều chỉnh bố trí lại dân cư, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng lưỡng dụng, hiện đại, đồng bộ, nhất là trên các địa bàn trọng điểm, chiến lược, biên giới, biển, đảo. Trung ương và các địa phương tiếp tục huy động nguồn lực cho xây dựng khu vực phòng thủ, nhất là xây dựng thế trận quân sự; ưu tiên xây dựng các công trình phòng thủ thiết yếu (căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, kỹ thuật,…) gắn với phòng thủ dân sự; quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng, địa hình có giá trị,… tạo lập thế trận rộng khắp, liên hoàn, vững chắc giữa các khu vực và trên từng hướng chiến lược. Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; điều chỉnh bố trí lực lượng quốc phòng, lực lượng an ninh hình thành thế chiến lược mới đảm bảo sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ.

Bốn là, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tạo thế và lực xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân từ xa. Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng thế trận “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay. Theo đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt nội dung hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng theo định hướng của Đảng; đa dạng hóa nội dung, hình thức quan hệ quốc phòng song phương và đa phương phù hợp với quan hệ chính trị, kinh tế, ngoại giao. Tăng cường, mở rộng hợp tác tin cậy với các đối tác, nhất là đối tác chiến lược. Ưu tiên quan hệ, hợp tác với các nước có biên giới liền kề, các nước Cộng đồng ASEAN, thúc đẩy hợp tác biên giới, giải quyết các vấn đề tồn đọng, bất đồng, tranh chấp, củng cố đường biên, hướng phòng thủ chiến lược. Tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ đối tác, đối tác chiến lược với các nước bạn bè truyền thống; tập trung vào những lĩnh vực các bên có thế mạnh. Chủ động tham gia có trách nhiệm các cơ chế, diễn đàn quốc phòng đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN giữ vai trò chủ đạo tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc,… góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội trên trường quốc tế. Trước tình hình hiện nay, cần nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, quy chế, quy định nhằm phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành, địa phương; gắn kết hoạt động hội nhập, đối ngoại quốc phòng với các lĩnh vực khác, đảm bảo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, trong một kế hoạch tổng thể. Quá trình thực hiện, luôn chấp hành nghiêm đường lối, nguyên tắc, phương châm đối ngoại của Đảng, Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng; phân biệt rõ đối tác, đối tượng, kết hợp chặt chẽ hợp tác và đấu tranh, kiên quyết, kiên trì giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế theo phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, kiên định mục tiêu chiến lược, linh hoạt, mềm dẻo về sách lược, lấy bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc là mục tiêu tối thượng.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là chính sách kế hoạch của Đảng, Nhà nước. Đây là yếu tố bự, việc làm liên hệ nên bắt buộc đc điều tra và nghiên cứu, tổng kết cả về giải thích, thực tế, có tác dụng các đại lý nhằm tiến hành triển khai, cung ứng nhu yếu đảm bảo Tổ quốc vào thế hệ thế hệ .

Thiếu tướng ĐÀO TUẤN ANH, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *